Vår uppgift

VI TROR PÅ UNGDOMAR!

Segelfartyget Ariel är ett unikt träfartyg, byggt 1917 i Norge. Hon har sedan 1984 ägts av Haninge Kommun där hon framgångsrikt använts som arbetsplats för ett tiotal arbetslösa ungdomar varje år. 2013 valde kommunen att efter 29 år lägga ned och i syfte att bevara verksamheten och fartyget övertogs det i privat ägo. Avsikten är att verksamheten, med fartyget som plattform och kommuner och arbetsförmedling som uppdragsgivare, ska fortsätta att hjälpa arbetslösa ungdomar. Målgruppen är liksom tidigare ungdomar mellan 16-24 år, med särskilt fokus på arbetslöshet relaterad till tidigare missbruk, kriminalitet, skoltrötthet eller psykisk ohälsa.


Ett segelfartyg är en unik arbetsplats på flera sätt. Vintertid krävs rustning och underhåll och sommartid seglar Ariel i Stockholms skärgård och ungdomarna arbetar som jungmän ombord. Fartyget blir ett samhälle i miniatyr där det krävs samarbete, ansvarskänsla och respekt för varandra för att lyckas. Ungdomar som kanske aldrig tidigare haft en känsla av sammanhang och gemenskap kommer blir en självklar del av ett arbetslag där alla behövs. Detta ger en stärkt självkänsla och ökade förutsättningar att själv påverka sin livssituation framöver.


Verksamhetens andra ändamål är att fartyget tar emot i första hand barn- och ungdomsgrupper som då utgör passagerare som aktivt deltar i seglingen och alla sysslor ombord. På detta sätt når fartyget och verksamheten en mycket större målgrupp samtidigt som hundratals barn och ungdomar varje år får möjligheten at uppleva vår fantastiska skärgård.


STYRKA ATT BÖRJA OM

Enligt en sammanställning, gjord av Haninge Kommun, har Ariel genom åren hjälpt ca 300 arbetslösa ungdomar. Av dessa har ca 150 återgått till arbete eller utbildning redan innan placeringen är avslutad och ytterligare 50 st har fullföljt placeringen. Detta betraktas som mycket framgångsrikt med tanke på att många av dem tidigare stod långt från arbetsmarknaden pga. missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa. Att lämna en i många fall komplicerad bakgrund bakom sig och få en ny chans i ett helt nytt sammanhang, där dagens och morgondagens prestationer står i centrum istället för tidigare misslyckanden, innebär en stor lättnad för dessa ungdomar redan från första dagen. Dåligt sällskap, dåliga vanor, depression och i vissa fall missbruk har sedan länge kvävt varje ambition och förhoppning om ett arbete. Genom uppskattning, tydliga värderingar och en ansvarstagande kultur byggs ungdomarnas självkänsla metodiskt upp, och redan efter några månader syns tydliga resultat. Det innebär en utveckling som ger ungdomarna avsevärt bättre förutsättningar att återvända till arbetsmarknaden. Varje barn eller ungdom som räddas från arbetslöshet och missbruk innebär en miljonvinst och en bestående positiv inverkan på samhället.

VERKTYG FÖR LIVET


Verksamhetens syfte är att:


UTVECKLA UNGDOMARNAS FÖRMÅGA ATT FUNGERA I EN ARBETSGEMENSKAP 

• vara en länk till att ge ungdomarna förutsättningar att fungera i arbete och med studier och att ge ökad insikt i hur samhället fungerar.

• träna det som är svårt för ungdomarna och låta dem förstå att förändringar tar tid.

• motivera ungdomarna till att ändra sitt ofta destruktiva beteende.


TRÄNA UNGDOMARNA I ATT TA ANSVAR 

• ge ungdomarna en känsla av att vara i ett sammanhang, dvs alla är beroende av att alla kommer och utför sin del av arbetet.


STÄRKA UNGDOMARNAS SJÄLVFÖRTROENDE OCH STOLTHET I ATT VARA MÄNNISKOR 

• Ariel bjuder på en "prövning" som är viktig för mognad och utveckling.

VÅRT MÅL

Det konkreta målet med verksamheten är:


att det vid nästa läsårs- eller termins början ska kunna finnas en möjlighet att återuppta studier.

att få tillfälle att följa en process i arbetet, dvs att från höstens och vinterns reparation- och förnyelsearbete på Ariel få vara med om sommarens seglingar som matroser och i detta känna stolthet över förrättat arbete.


Under ledning av erfarna arbetsledare med specialkompetens erbjuder "arbetsplatsen Ariel" en mängd olika praktiska hantverksyrken såsom snickeri/timmermansjobb, el tele, vvs, målning/tapetsering, svetsning/metallarbeten, varvsarbeten, motorkunskap, sjömansyrken/navigation och kockyrket. I den inlärning som krävs för att bemästra arbetsmomenten ovan, ingår planering av arbetet och verksamheten, ergonomi, arbetarskydd, hygien, arbetsmiljö mm.

VÅR METOD


Metoden Learning by doing, hämtad ifrån scoutrörelsen, är grunden i lärandet. Segelfartyg är av tradition en fostrande plats då det skapas ett samhälle i miniatyr. Fartyget och dess drift kräver samarbete där ungdomarna ges en tydlig befattning och får på det sättet ta ansvar. Deltagarna får på ett naturligt sätt växa under de fyra årstiderna, med växlande svårighetsgrader i arbetet. Ariel betraktas av många på sin sommarseglats och ungdomarna kan då känna stolthet över det de har uträttat under den föregående vårrustningen. Ombord handlar det ofta om konsekvenspedagogiskt arbete. Arbete, Ekonomi, Eget Boende är tre nyckelord som vi använder och tillsammans med deltagaren sätter vi upp nåbara mål som kontinuerligt följs upp. Livet har gett oss olika förutsättningar och på Ariel försöker vi finna ungdomarnas individuella nivå och bygga individens självförtroende utifrån dennes kapacitet och förmåga.

Låt oss berätta mer om hur vi hjälper ungdomar tillbaka i studier och arbete!

KONTAKTA OSS!